REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU LAFIT

 

 

Niniejszy „Regulamin Korzystania z Usług Klubu Lafit” (dalej jako „Regulamin”) określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług oferowanych przez klub prowadzony przez spółkę Lafit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Milanówku, przy ul. Krzywej 8 lok. 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym  dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000257542, posiadającą nr REGON: 140543806, nr NIP: 5291719476 i kapitał zakładowy 100.000,00 zł w całości opłacony (dalej jako  Lafit”), w szczególności jako strona Umowy o korzystanie z usług Klubu.

I. SŁOWNIK

Przez pojęcia (zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej) użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

 1. Członek Klubu – osoba fizyczna posiadająca Karnet i Opaskę Klubową. Członkiem Klubu może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i posiada pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią.
 2. Elavon – Elavon Financial Services Limited Oddział w Polsce oferujący system przetwarzania płatności.
 3. Espago – spółka Espago Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obsługująca system przetwarzania płatności Elavon.
 4. Karnet – uprawnienie wynikające z Umowy o korzystanie z usług Klubu do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług znajdujących się w Ofercie Klubu.
 5. Klub – miejsce, w którym są świadczone usługi przez Lafit, znajdujące się w Warszawie, przy ul. Pięknej 15.
 6. Nowy Klient – osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy lub osoba, która nie ma podpisanej umowy z Klubem.
 7. Oferta Klubu – wykaz świadczonych przez Klub usług rekreacyjno – sportowych.
 8. Opaska lub Opaska Klubowa – opaska magnetyczna wydawana Członkom Klubu, potwierdzająca przynależność do Klubu.
 9. Opłata Członkowska – opłata wynikająca z Umowy za korzystanie z usług świadczonych przez Klub.
 10. Personel – manager, instruktorzy, trenerzy, obsługa recepcji.
 11. Pierwsze Wejście – możliwość jednorazowego bezpłatnego skorzystania z usług Klubu.
 12. Rachunek Bankowy – rachunek bankowy Lafit wskazany w Umowie.
 13. Reklamacja – uwagi co do pracy placówek Klubu i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi i wnioski.
 14. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Lafit i niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, w szczególności powódź, pożar, trzęsienie ziemi, epidemie, zamieszki, strajki generalne, działania zbrojne lub działania władzy państwowej.
 15. Umowa – Umowa o korzystanie z usług świadczonych przez Klub.
 16. Zajęcia Zorganizowane – zajęcia fitness i inne zajęcia sportowe prowadzone przez instruktora w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

 

II. ZASADY CZŁONKOSTWA:

 1. Lafit świadczy usługi rekreacyjno – sportowe takie jak: siłownia, Zajęcia Zorganizowane itp. znajdujące się w Ofercie udostępnionej w Klubie. Na żądanie Klienta Oferta przedstawiana jest ustnie przez Personel Lafit.
 2. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto, Członkiem Klubu może być również osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, która przedstawi pisemną zgodę swoich przedstawicieli ustawowych oraz pisemne oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią.
 3. Członek Klubu ma prawo korzystać z usług świadczonych przez Lafit, od momentu podpisania Umowy oraz oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem. Na wyraźne życzenie Klienta, Karnet może być aktywowany w innym terminie, nie później jednak niż w okresie 7 dni od zawarcia Umowy.
 4. Regulamin ma również zastosowanie do Członka Klubu, którego członkostwo powstaje na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Lafit a osobą trzecią.
 5. Umowa zostaje zawarta na czas określony wskazany w Umowie.
 6. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przeniesione w drodze cesji na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Lafit. Cesja umowy podlega opłacie zgodnej z obowiązującym Cennikiem.
 7. Członek Klubu po podpisaniu Umowy i Regulaminu otrzymuje magnetyczną Opaskę Klubową. Prawo do korzystania z Opaski nie może być przeniesione na osoby trzecie, bez uprzedniej cesji Umowy.
 8. W przypadku utraty, zgubienia czy też zniszczenia Opaski, Członek Klubu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Personel. Na życzenie Członka Klubu zostanie mu wydany duplikat Opaski po uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 9. W przypadku Umowy zawartej poza Klubem, Członek Klubu ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni:
  1. od dnia otwarcia Klubu, w przypadku zawarcia Umowy przed otwarciem Klubu, lub
  2. od dnia zawarcia  Umowy, w przypadku Klubu już otwartego.

W obu tych przypadkach, Lafit jest uprawniona do pobrania Opłaty Aktywacyjnej i Opłaty Członkowskiej, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia otwarcia Klubu / członkostwa w Klubie, do dnia otrzymania przez Lafit  oświadczenia Członka Klubu o wypowiedzeniu członkostwa. 

III. OPŁATY

 1. Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty Aktywacyjnej w wysokości 200 złotych brutto. Opłata rejestracyjna płatna jest w dniu zawarcia Umowy.
 2. Członek Klubu zobowiązany jest uiszczenia Opłaty Członkowskiej w wysokości i na zasadach określonych w Umowie.
 3. Lafit zastrzega sobie prawo zmian w Opłatach Członkowskich. Zmieniona wysokość Opłaty Członkowskiej obowiązuje wyłącznie w stosunku do umów (zarówno do umów zawieranych przez Nowych Członków jak i kolejnych umów zawieranych przez Członków Klubu przedłużających swoje członkostwo w Klubie) zawartych po wprowadzeniu zmiany Opłaty Członkowskiej.
 4. Członek Klubu może uregulować Opłatę Członkowską:
  1. bezpośrednio w Klubie – gotówką lub za pomocą karty płatniczej (akceptowane karty to: VISA oraz MASTER CARD),
  2. przelewem bankowym na Rachunek Bankowy,
  3. poprzez ustanowienie polecenia zapłaty na Rachunek Bankowy,
  4. poprzez automatycznie pobranie płatności realizowane w systemie Elavon obsługiwanym przez Espago – w formie cyklicznej (comiesięcznej). Członek Klubu może wybrać tę formę płatności po udostępnieniu takich danych jak: imię i nazwisko właściciela karty płatniczej, numer karty płatniczej, data ważności karty płatniczej oraz po wyrażeniu zgody na automatyczny pobór płatności.
 5. W przypadku braku zapłaty Opłaty Członkowskiej w terminie i na zasadach określonych Umową, Członek Klubu zostanie powiadomiony o tym fakcie za pośrednictwem drogi telefonicznej, mailowej lub osobiście przez Personel w Klubie. W takim wypadku Członek Klubu zobowiązany jest uiścić Opłatę Członkowską najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W razie dalszego braku wpłaty Opłaty Członkowskiej, Lafit zawiesi Karnet Członka Klubu do momentu uiszczenia Opłaty Członkowskiej.
 6. Członek Klubu nie jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty Członkowskiej za okres zawieszenia Karnetu, o którym mowa w powyższym postanowieniu. W takim przypadku Opłata Członkowska pozostała do zapłaty ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.
 7. Członek Klubu może uregulować jednorazową opłatę za trening personalny, o której mowa w punkcie IV ust. 10 niniejszego Regulaminu:
  1. bezpośrednio w recepcji Klubu – gotówką lub za pomocą karty płatniczej (akceptowane karty to: VISA oraz MASTER CARD);
  2. bezpośrednio trenerowi personalnemu – gotówką.
 8. W przypadku zgłoszenia przez Członka Klubu Reklamacji, o której mowa w punkcie VIII niniejszego Regulaminu, w szczególności związanej z Opłatami czy też wykonywaniem płatności z tytułu Opłat, za rozpatrzenie takiej Reklamacji odpowiada tylko i wyłącznie Klub. Członek Klubu zobowiązuje się nie zgłaszać Reklamacji, zwłaszcza dotyczących Opłat i płatności, do jakiegokolwiek innego podmiotu niż Klub, w szczególności nie będzie zgłaszać Reklamacji ani żadnych roszczeń w stosunku do Elavon lub Espago (w przypadku wyboru płatności za pomocą karty płatniczej lub systemu Elavon).

IV. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU

 1. Członek Klubu ma prawo korzystać z urządzeń i wyposażenia Klubu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z usług świadczonych w Klubie, wyłącznie na warunkach wskazanych w Umowie i Regulaminie oraz w sposób wskazany przez Personel w godzinach otwarcia Klubu. Członkowie Klubu w przypadku korzystania z usług świadczonych w Klubie zobowiązani są każdorazowo posiadać Opaskę Klubową. Jeżeli Członek Klubu nie posiada ważnej Opaski bądź nie posiada przy sobie Opaski, aby skorzystać z usług Klubu zobowiązany jest uiścić opłatę jak za jednorazowe wejście oraz okazać stosowny dokument tożsamości.
 2. Godziny otwarcia Klubu podane są w Ofercie oraz dostępne w Klubie.
 3. Klub jest zamknięty w dni świąteczne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, przy czym Lafit może podjąć decyzję o otwarciu Klubu w niektóre z tych dni.
 4. Klub może być zamknięty w inne święta niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy, o czym Członkowie Klubu zostaną poinformowani przez Personel z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty w Klubie. W przypadku konieczności zamknięcia Klubu wynikającej z nagłej sytuacji, Członkowie Klubu zostaną poinformowani o tym fakcie niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim. Za każdy rozpoczęty dzień zamknięcia Klubu, Członkowi Klubu przysługuje zwrot części Opłaty Członkowskiej w wysokości 1/365 Opłaty Członkowskiej. Zwrot następuje gotówką, po zgłoszeniu żądania zwrotu menagerowi Klubu. Zwrot części Opłaty Członkowskiej nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach Ogólnych.
 5. Okres obowiązywania Umowy i ważności Karnetu nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
 6. Prawo do zamknięcia Klubu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, przysługuje Lafit wyłącznie w szczególnie uzasadnionych wypadkach, w szczególności na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu Siły Wyższej.
 7. Członkowie Klubu uprawiają sport i biorą udział w Zajęciach Zorganizowanych oraz korzystają z  wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Lafit nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członków Klubu w Klubie, za wyjątkiem szkód powstałych z winy Lafit, w tym z niewłaściwego stanu technicznego urządzeń, w które wyposażony jest Klub.
 8. Sprzęt używany w Placówce Klubu spełnia wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń, a instruktorzy i trenerzy posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia zajęć i treningów.
 9. Członek Klubu, którego stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na jego zdolności umysłowe lub fizyczne, nie ma prawa uczestniczyć w ćwiczeniach, Zajęciach Zorganizowanych, a także korzystać z urządzeń i pozostałych usług Klubu. Członek Klubu ma obowiązek poinformować Personel Klubu, w szczególności instruktorów lub trenerów, o wszelkich wiadomych mu przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, przebytych urazach. Klienci cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Członek Klubu powinien zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt Personelowi, w szczególności instruktorowi lub trenerowi.
 10. Członkowie Klubu mogą korzystać z usług trenerów osobistych wchodzących w skład Personelu Klubu po uiszczeniu jednorazowej opłaty za trening personalny z trenerem osobistym w wysokości zgodnej z obowiązującym Cennikiem. Członkowie Klubu i Nowi Klienci nie są uprawnieni do korzystania w Klubie z prywatnych trenerów osobistych.
 11. Klub zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu (np. Cardio, Power Plate), mając na względzie potrzeby korzystania z urządzeń i wyposażenia przez wszystkich Członków Klubu.
 12. Członkowie Klub są zobowiązani do używania ręczników w trakcie ćwiczeń, aby zapewnić utrzymanie wyposażenia i urządzeń Klubu w czystości.
 13. Członek Klubu zobowiązany jest po każdym skończonym ćwiczeniu odłożyć sprzęt na przeznaczone do tego miejsce i zdezynfekować je przeznaczonym do tego preparatem, dostępnym na sali ćwiczeń.
 14. Członek Klubu ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Lafit.
 15. Członkowie Klubu zobowiązani są do przychodzenia na zajęcia z trenerami punktualnie. W przypadku przybycia na zajęcia grupowe po upływie 15 (piętnastu) minut od ich rozpoczęcia, poczytuje się to za rezygnację przez Członka z zajęć grupowych. W takim wypadku Członek Klubu może nie zostać wpuszczony na salę ćwiczeń.
 16. Niedopuszczalne jest wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć.
 17. Członkowie Klubu są zobowiązani nie zakłócać jakichkolwiek zajęć lub ćwiczeń w żaden sposób. Prowadzący zajęcia trener ma prawo poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć, jeśli, w opinii trenera, Członek Klubu nie przestrzega poleceń trenera.
 18. Lafit zastrzega sobie prawo do wymagania wcześniejszego zapisania się na Zajęcia Zorganizowane i do ustalenia warunków rejestracji. W przypadku wymogu wcześniejszej rejestracji na dane Zajęcia Zorganizowane, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach, o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
 19. W przypadku wymogu wcześniejszej rejestracji, Członek Kluby zobowiązany jest poinformować Personel o rezygnacji z udziału w Zorganizowanych Zajęciach z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem.
 20. Rezygnacja z treningu personalnego przez Członka Klubu możliwa jest nie później niż 12 (dwanaście) godzin przed terminem umówionego treningu personalnego.
 21. Członkowie Klubu są zobowiązani do przestrzegania następujących reguł:
  • zachowywać czystość i porządek,
  • posiadać odpowiedni strój oraz obuwie umożliwiające korzystanie z urządzeniem i sprzętu oraz wykonywanie ćwiczeń,
  • posiadać swój ręcznik,
 22. Zabronione jest:
  • golenie się pod prysznicami lub w saunie,
  • suszenie jakichkolwiek rzeczy osobistych lub ręczników  w saunie,
  • rejestrowanie obrazu i dźwięku na terenie Klubu bez zgody managera Klubu,
  • wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.
 23. Zabronione jest korzystanie z sauny przez Członków Klubu, będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z sauny.
 24. Podczas uprawniania sportu, Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Umowy, Regulaminu oraz poleceń Personelu, w szczególności trenerów i instruktorów.
 25. Członek Klubu zobowiązany jest do zachowywania się w Klubie przyzwoicie, tak, aby nie przeszkadzać innym Członkom Klubu. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone.
 26. Członek Klubu zobowiązany jest zachować porządek i spokój w Klubie oraz umożliwiać innym Członkom Klubu swobodne korzystanie z usług oferowanych w Klubie.
 27. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do ubierania się zgodnie z zasadami higieny i przyzwoitego zachowania, odpowiednio do danego pomieszczenia w Klubie.
 28. Palenie jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach Klubu.
 29. Członkowie Klubu, w miarę możliwości, proszeni są o niewnoszenie do pomieszczeń Klubu pieniędzy lub jakichkolwiek innych przedmiotów o znacznej wartości. Jeżeli Członek Klubu jest w posiadaniu wartościowych przedmiotów (np. pieniędzy, biżuterii, dowodu osobistego, kluczyków do samochodu, ważnych dokumentów, telefonu komórkowego, komputera itp.) na terenie Klubu, to powinien on oddać te przedmioty do przechowania w recepcji Klubu. Członek Klubu przyjmuje, że tylko w razie takiego oddania do przechowania, Klub zobowiązany będzie przechować ww. rzeczy. Członek Klubu przyjmuje też, że Klub poza recepcją Klubu, nie ma urządzeń niezbędnych dla przechowania pieniędzy lub jakichkolwiek wartościowych przedmiotów, a pozostałe urządzenia, służące zwyczajowo do przechowania rzeczy (szatnie, szafki, wieszaki, itp.) przeznaczone są wyłącznie złożenia rzeczy o niskiej wartości i powszedniego użytku. 
 30. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług Klubu oraz świadczących w Klubie swoje usługi, osoby naruszające zasady porządku oraz postanowienia Regulaminu określające zasady korzystania z usług Klubu, w szczególności osoby, które znajdują się na terenie Klubu w ubiorze lub obuwiu nieodpowiednim, osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby posiadające lub posługujące się narzędziami niebezpiecznymi będą proszone przez Personel o opuszczenie Klubu, po uprzednim zabraniu swoich rzeczy osobistych.

V. ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI

 1. Członek Klubu zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce zamykanej na magnetyczną Opaskę Klubową.
 2. Członek Klubu zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu opróżnić szafkę ze swoich rzeczy oraz pozostawić ją otwartą. Jeżeli w danym dniu, po opuszczeniu Klubu przez wszystkich Członków Klubu, jakakolwiek szafka pozostanie zamknięta – szafka zostanie otwarta przez Personel, a zawartość szafki przez 24 godziny będzie znajdowała się w recepcji Klubu.
 3. Członek Klubu ma obowiązek zachować należytą staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu w niej swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki lub Opaski Klubowej (opaski magnetycznej) Członek Klubu ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Personel.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Do odpowiedzialności Lafit za szkody na osobie jak i na mieniu Członków Klubu, mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy prawa, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

VII. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Lafit ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, po upływie terminu do zapłaty Opłaty Członkowskiej, o którym mowa w postanowieniu III.5.
 2. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentowania Lafit lub upoważnionej przez Lafit do składania tego typu oświadczeń, jeżeli Członek Klubu rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w Klubie lub postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy zachowuje się w sposób agresywny, bądź w inny niedopuszczalny sposób, nie stosuje się do poleceń Personelu. Rozwiązanie Umowy, o którym mowa w niniejszym postanowieniu jest możliwe jedynie po wcześniejszym upomnieniu Członka Klubu.
 3. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy pisemnego oświadczenia złożonego przez Członka Klubu listem na adres siedziby Lafit lub poprzez przedłożenie go menagerowi Klubu, w przypadku naruszania przez Lafit w sposób rażący i uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Każda ze Stron ma prawo z ważnych powodów rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy, Członkowi Klubu przysługuje zwrot poniesionej Opłaty Członkowskiej, pomniejszonej o wartość tej Opłaty wyliczonej proporcjonalnie do liczby dni trwania członkostwa, liczonych od dnia otwarcia Klubu/ członkostwa w Klubie, do dnia rozwiązania Umowy w stosunku do czasu trwania Umowy.

VIII. REKLAMACJE

 1. Wszelkie uwagi co do pracy placówek Klubu i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług, w tym w szczególności dotyczące płatności, oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Klientów w drodze pisemnej i doręczane bądź przez pozostawienie pisma na recepcji w placówkach Klubu, bądź za pośrednictwem poczty lub drogą mailową na adres mailowy: [….].
 2. Podmiotem rozpatrującym reklamacje jest tylko i wyłącznie Klub.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji przez Członka Klubu.

IX. OGÓLNE WARUNKI

 1. Do Klubu nie mają wstępu osoby poniżej 16 roku życia. W przypadku osób niepełnoletnich powyżej 16 roku życia, Umowę podpisuje ich przedstawiciel ustawowy – rodzic lub inny opiekun prawny.
 2. Członek Klubu zobowiązany jest ukończyć trening, najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.
 3. Opłaty za usługi dodatkowe świadczone w Klubie, niewchodzące w zakres Umowy, są określone w Cenniku ustalonym przez Lafit.
 4. Lafit zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia osoby w poczet Członków Klubu lub wpuszczenia na teren Klubu, z uzasadnionych przyczyn, z podaniem takiej przyczyny Nowemu Klientowi lub Członkowi Klubu.
 5. Ważne informacje dotyczące działalności Klubu i usług świadczonych w Klubie są wywieszane na tablicach ogłoszeń w pomieszczeniach Klubu oraz przesyłane drogą mailową.
 6. Lafit nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu.
 7. Członek Klubu powinien niezwłocznie powiadomić Klub o każdorazowej zmianie swego adresu lub numeru telefonu.
 8. Klub wyposażony jest i monitorowany przy pomocy sieci kamer przemysłowych. W Klubie stosowany jest również system identyfikacji Członków Klubu poprzez wykonanie zdjęcia Członka Klubu w chwili jego pierwszego wejścia do Klubu, co Członek Klubu akceptuje poprzez podpisanie Umowy i Regulaminu. Lafit oświadcza, że zdjęcia wykonane w Klubie, o których mowa w zdaniu poprzednim, wykorzystywane będą jedynie w celu identyfikacji Członków Klubu.
 9. Lafit zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w następujących przypadkach:
 1. w przypadku zmian w warunkach współpracy z właścicielami lub wynajmującymi lokale, w których prowadzony jest Klub;
 2. w przypadku zmiany przepisów prawnych mającej wpływ na świadczenie przez Lafit usług w Klubie;
 3. w przypadku konieczności zmiany zasad uprawiania sportu lub zasad zachowania w Klubie w celu zapewnienia poprawy warunków uprawniania sportu i bezpieczeństwa Członków Klubu i Nowych Klientów.
 1. O wszelkich zmianach Regulaminu Członek Klubu zostanie poinformowany w formie pisemnej przez przesłanie treści zmienionego Regulaminu listem, pocztą elektroniczną lub doręczenie treści zmienionego Regulaminu Członkowi Klubu w Klubie.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu Członek Klubu ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, do momentu wejścia w życie zmian w Regulaminie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Zmiany w danych rejestracyjnych i adresowych Lafit nie wpływają na ważność postanowień Regulaminu.

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w informatycznej bazie danych Lafit Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, Nr. 101 poz.  926 z późn. zm.) w celu realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług w klubach Lafit.

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w informatycznej bazie danych Lafit Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, Nr. 101 poz.  926 z późn. zm.) dla celów marketingowych Lafit Sp. z o.o. obecnie i w przyszłości, a także wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Klubu za pomocą poczty elektronicznej, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/na, iż podanie powyższych danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Klub lub inne osoby działające na zlecenie Klubu mojego wizerunku utrwalonego w związku z korzystaniem przeze mnie z usług Klubu, w tym także za pomocą kamer monitoringu lub w związku z udziałem w imprezach sportowych i towarzyskich organizowanych przez Klub, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach itp. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr osobistych ani innych praw.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 roku.


Made with by Rocket-Marketing